امکانات فضای آزاد دبستان :
فضای حیاط شماره یک :
 
 
 
 
 
فضای حیاط اول دبستان و پیش از دبستان  :
 
 
 
فضای سرویس بهداشتی حیاط ۱ و ۲:
 
 
 
 
     
کلاس های پیش دبستان 
 
     
نمازخانه دبستان 
   اتاق بازی مجموعه دبستان   
اتاق بازی و نشاط دبستان :
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  سایت کامپیوتر   
سایت کامپیوتر مدرسه :
 
 
 
 
   
  آزمایشگاه   
آزمایشگاه مجهز دبستان نور :
 
 
 
   
  فضای کلاسی   
.
 
 
 
 
.
 
.