تبیلغات شورای دانش آموزی سال ۱۳۹۹
     
تبلیغات : رادین رفیعی 
     
تبلیغات : شایان میرزایی 
     
تبلیغات : کیان رئیس باباخانی 
     
تبلیغات : امیرحسین عالیشاه 
     
تبلیغات : پارسا رضی اف 
     
تبلیغات : ماهان قاسمیان 
  تبلیغات : امیر رضا حاجی پور   
   
  تبلیغات : مسیحا زنجانی   
   
  تبلیغات : راستین سید سجادی   
   
  تبلیغات : امیر حسین منصوری  
   
  تبلیغات : آراد احمدی   
   
  تبلیغات : محمد صدرا هرسینی